ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์

รายละเอียด >>  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงทางด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิตตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อขยายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ การประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต มีปัญญาเป็นทุนสามารถสร้างงานและรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในระยะแรก ดังนี้ 1) ปี 2561 งบประมาณบูรณาการจังหวัด รวมทั้งสิ้น 5,300,000 บาท – จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชน – จำนวน 2,400,000 บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องส้วม ทำถนน ทำรั้ว ทำป้าย – จำนวน 900,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู และนักเรียน 2) ปี 2562 งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,420,000 บาท ดังนี้ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง และสื่อการเรียนการสอน ซึ่งในระยะแรกจะเน้นหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น หลักสูตร ด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรด้านการเกษตร และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และมีกำหนดนำเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

 

   อ่าน 345 ครั้ง