ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  การมอบทุนการศึกษาและจักรยานให้นักเรียน

รายละเอียด >>  การมอบทุนการศึกษาและจักรยานให้นักเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อทราบและคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ 2. ประสานการมอบทุนการศึกษาระหว่างผู้มอบและผู้รับมอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการประสานงานและจัดมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. ทุนการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 87 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 2. ทุนการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 105 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 3. ทุนการศึกษาของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 4. ทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 5. ทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 6. ทุนการศึกษาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 7. จักรยาน จำนวน 90 คัน

 

   อ่าน 1377 ครั้ง