ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

รายละเอียด >>  โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การตรวจวัดสายตาเพื่อคัดกรองตามมาตรฐานทางการแพทย์ ก่อนจัดหาแว่นตาที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้านสายตา 2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้านสายตา จำนวนทั้งสิ้น 1,693 คน 3. ดำเนินการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นให้แก่นักเรียนที่มีสายตาผิดปกติจำนวน 4 จุด ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน มีนักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวน 1,450 คน ซึ่งผลการตรวจคัดกรองมีดังนี้ 1.เป็นนักเรียนที่มีสายตาปกติ จำนวน 582 คน 2.ได้รับแว่นตาจากสภากาชาดไทย จำนวน 661 คน ประกอบด้วย – สายตาสั้น จำนวน 490 คน – สายตายาว จำนวน 82 คน – สายตาเอียง จำนวน 89 คน 3.นักเรียนมีแว่นตาอยู่แล้ว จำนวน 113 คน 4. เป็นโรคเกี่ยวกับตา จำนวน 94 คน โดยมีการแนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป

 

   อ่าน 271 ครั้ง