ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียด >>  โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ เชิญชวนสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือแหล่งงานอื่น ๆ เพื่อรับนักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ ประสานงานและกำหนดแนวทางการฝึกประสบการณ์อาชีพร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ระดับพื้นที่ ตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการดำเนินงาน โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ผลที่ได้คือนักเรียนเกิดความตระหนัก รับรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

   อ่าน 758 ครั้ง