ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  ห้องเรียนอาชีพ

รายละเอียด >>  20 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ดิดตาม และประเมินผล โดย ผอ.วราภรณ์ ผึ่งผาย และ ศน.บุญโยม เกยเลื่อน นิเทศติดตาม การเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น และรายวิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

 

   อ่าน 204 ครั้ง