ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.เพชรบูรณ์

   ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 23 พฤศจิกายน 2565 การรับสมัครเข้าร่วมประเมินเพื่อรับรางวัล" SE Award " School Excellence Award (นำร่อง)   อ่าน 11 ครั้ง

2 11 พฤศจิกายน 2565 รายงานผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 8 ครั้ง

3 02 พฤศจิกายน 2565 ปฏิทินการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)ปีการศึกษา 2565   อ่าน 6 ครั้ง

4 02 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ร่าง "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565"   อ่าน 8 ครั้ง

5 02 พฤศจิกายน 2565 ปฏิทินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ปีการศึกษา 2566   อ่าน 7 ครั้ง

6 02 พฤศจิกายน 2565 ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2565 สช.   อ่าน 8 ครั้ง

7 01 กันยายน 2565 รายละเอียดเอกสารประกอบการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ   อ่าน 40 ครั้ง

8 07 สิงหาคม 2563 แผ่นพับกลุ่มเอกชน-update   อ่าน 685 ครั้ง

9 07 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 169 ครั้ง

10 07 สิงหาคม 2563 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 639 ครั้ง

11 07 สิงหาคม 2563 การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด   อ่าน 68 ครั้ง