ภาพกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  การตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด >>  วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 ออกตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัชรชัย และโรงเรียนโฆษิตวิทยา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 29 ครั้ง