วันที่   19   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 4/2564 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)