วันที่   7   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และประสานงานฯ ทุน ม.ท.ศ. หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)