วันที่   2   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - การจัดกระบวนการถอดบทเรียน การจัดทำหลักสูตร “ครูนางฟ้า” หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)