วันที่   20   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินประวัติและผลงาน ว16 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)