วันที่   9   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมกลั่นกรองวาระ อกศจ. ครั้งที่ 4/2564 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)