วันที่   14   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ. หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)