วันที่   3   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาครู หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)