วันที่   3   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมอนุกรรมการรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)