วันที่   6   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2565 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมจัดทำค่าคะแนนตัวชี้วัดการประเมิน 38 ค.(2) หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)