วันที่   17   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)