วันที่   21   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการสืบเสาะและเก็บข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)