วันที่   4   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทัองถิ่น ปี.ศ.2565 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)