วันที่   7   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - บรรจุนักศึกษาทุนโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)