วันที่   26   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สัมภาษณ์ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)