วันที่   9   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)