วันที่   1   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมวางแผนการจัดทำ บ.4 รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)