วันที่   8   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - มอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2565 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)