วันที่   7   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)