วันที่   21   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำตัวชี้วัดร่วมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามจุดเน้นของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)