วันที่   20   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - อบรมแกนนำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)