วันที่   5   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการจัดงา่นวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)