วันที่   17   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การจัดอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครูโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)