วันที่   10   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2566 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)