วันที่   18   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่1/2566 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)