วันที่   19   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัดร่วม ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านรู้เรื่อง (อ่านหนังสือแตก) ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)