วันที่   23   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.เลย หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)