วันที่   1   มีนาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (โต๊ะข่าวที่ 5) ครั้งที่ 2/2566 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)