วันที่   24   มีนาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)