วันที่   14   มีนาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. และผู้แทนกลุ่ม หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)