วันที่   10   กุมภาพันธ์   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - เก็บแบบทดสอบ O-NET หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)