วันที่   19   กุมภาพันธ์   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมอนุกรรมการบริหารราชกการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)