วันที่   16   กุมภาพันธ์   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
09.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)