วันที่   22   กุมภาพันธ์   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมรับมอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)