วันที่   6   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
09.00 น. - 12.00 น.   - การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)
13.30 น. - 16.30 น.   - การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2567 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)