วันที่   20   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการพัฒนาบุคลากร ศธจ.พช.ในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยแพลตฟอร์ม Canva หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)