วันที่   19   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดเตรียมห้องประชุมเชื่อมเครือข่ายสายอินเทอร์เน็ต การอบรมผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยแพลตฟอร์ม Canva หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)