วันที่   27   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)