วันที่   21   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมกรรมการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)
13.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมรางวัลคุรุสภา หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)