วันที่   12   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมปิดตรวจ การสอบทานระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)