วันที่   18   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบการประเมิน OIT หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)