วันที่   14   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)