วันที่   28   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   -  การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)