วันที่   25   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.30 น. - 16.30 น.   - จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อสภาวะวิกฤต(เหตุการณ์อัคคีภัย) หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)